பத்து கிருமிகளை கொள்ளக்கூடிய இந்தியாவின் தலை சிறந்தமுதலாவதாக பார்க்கப்போகும் சோப்பு லைப்பாய். இது மிகவும் கொடிய கிருமிகள் அளிக்கக்கூடிய சோப்பு சோப்புகள். நமது தோலில் உள்ள கிருமிகள் அல்ல கழிவறையில் உள்ள கிருமிகளை அழிக்கக்கூடிய சோப்பு.

பொதுவாகவே அஞ்சு ரூபாய் பத்து வகை கிடைக்கும் எல்லா சோப்பு Toilet சோப்பு தான்

Toilet Soap List :

நாம சோப்பு கம்மியான Vilaiyil கிடைக்கின்ற சோப்பு .அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கியது தான் மிகப்பெரிய தவறு . நாம உபயோகித்துக் கொண்டிருக்கும் சோப்பு grade 2.

Lifeboy
Margo
Hammam
Cinthal