பாதாள உலகம் – அதிரச் செய்யும் ஆதாரங்களுடன் (Inner earth – Antarctic mystery)

பாதாள உலகம் … அதிரச் செய்யும் ஆதாரங்களுடன் (Inner earth – Antarctic mystery மறைந்திருந்து பார்க்கும் மர்மம் என்ன?)

operation hijump https://en.wikipedia.org/wiki/Operati…

Hitler’s Antarctic base new swabia https://en.wikipedia.org/wiki/New_Swabiahttps://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_UFOs

Nasa Official webpage – Images https://solarsystem.nasa.gov/planets/… India Research Stations https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_…