சந்திராயன் 2 தரையுடன் கட்டுப்பாட்டை இழந்தது | ISRO ஆராய்ச்சியாளர்கள் கவலைக்கிடம் – பிரதமர் மோடி ஆறுதல் #indiafailed

Failure is lesson learnt and mile stone away ahead of success #IndiaFailedTwitter Trending – India Failed Tha – Lets See More Pics

Failure is shortest path for success , Dont be Sad , As Soon as India Will Restart Moon Research and Developement