பேனர் கலாச்சாரத்தால் சென்னையில் நடந்த சோகம்

Heart breaking CCTV scene of subasri death caused by political party banner so rude

😞
😞

#Rip#BannerkilledSubhasree

இதிலிருந்து ஓன்று மட்டும் புரியுது, செயல் செய்வது மனிதன் விதியை எழுதுவது இறைவன் . யாரை எப்பம் ஏற்றனும் இருக்கணும் எடுக்கணும் என்று கடவுளுக்கு தெரியும் . Go with the flow of Life ,

UTS Local Train Booking App – IRCTC

Services offered by UTS on Mobile App

Book Ticket:

 • Normal Booking(Journey and Return tickets)
 • Quick Booking (Journey and Return tickets)
 • Platform Ticket
 • Season Ticket
 • QR Booking (Platform Tickets, Journey and Return Tickets)

Cancellation of Ticket :-

 • Paper Ticket with booking amount greater then cancellation charges can be cancelled using UTS on mobile app before printing of ticket. Cancellation of Paperless Ticket is not allowed.

Booking History

 • R-Wallet:
 • R-Wallet Balance
 • Recharge R-Wallet
 • History
 • Surrender R-Wallet

Profile

 • Change city
 • Change Frequent travel Route
 • Change Journey Details
 • Change Password
 • Change Handset Request
 • Change Personal Details
 • Sync Ticket

Show Booked Ticket:

 • Using ‘show ticket’ feature the ticket can be showed to the TTE(Travelling Ticket Examiner) or TC. Off-line mode is also available to show the paperless ticket if Internet connection not available in the mobile.

Download UTS Mobile APP – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cris.utsmobile&hl=en_IN

சந்திராயன் 2 தரையுடன் கட்டுப்பாட்டை இழந்தது | ISRO ஆராய்ச்சியாளர்கள் கவலைக்கிடம் – பிரதமர் மோடி ஆறுதல் #indiafailed

Failure is lesson learnt and mile stone away ahead of success #IndiaFailedTwitter Trending – India Failed Tha – Lets See More Pics

Failure is shortest path for success , Dont be Sad , As Soon as India Will Restart Moon Research and Developement

Jio Fiber Service Booking Started Onwards – Free Set-top box & 4K HD Tv for Annual Subscribers

First day – First Show movies Features for Jio Fiber Premium Customers

Free Set-top box & 4K HD Tv for Annual Subscribers

How to apply for Jio Fiber:

Around 5 lakh people have already applied for a Jio Fiber connection. Application process has been kept simple and online. You can apply for a Jio Fiber

Go to Jio Fiber Registration Website – Click here

Tamil Nadu government launches education TV channel – Kalvi TV

Good initiative programme by Government – Edapaadi Palanisami

Channel No – 200 – Dont miss to watch this channel .

The DTH channels cover the following:

1) Higher education:

Curriculum-based course contents at post-graduate and under-graduate level covering diverse disciplines such as arts, science, commerce, performing arts, social sciences and humanities, engineering, technology, law, medicine, agriculture, etc.

All courses would be certification-ready in their detailed offering through SWAYAM.

2) School education (9-12 levels):

Modules for teacher’s training as well as teaching and learning aids for children of India to help them understand the subjects better and also help them in preparing for competitive examinations for admissions to professional degree programmes.

3) Curriculum-based courses that can meet the needs of life-long learners of Indian citizens in India and abroad.

4) Assist students (class 11th & 12th) prepare for competitive exams.

Most of the videos sponsored by Pschologyintamil.com

App Developers in Chennai
App Developers in Chennai

1 . VIP INFOTECH – We are VIP INFOTECH Technologies, the world’s leading Technology Services provider, specialized in Mobile Apps, Website Developement & Custom ERP Developeemnt. VIP INFOTECH it Solution is the Top rated Best Mobile App Development Company in Chennai,India,Singapore.Android and IOS Mobile Application Development.App Developers in Chennai

Lets Checkout Upwork Freelancer profile :

Hi,

I am a well and good UI | UX Designer for React native Android Application , If you are searching a react native developer , just look up my profile , Since 2 years , I am working as freelance react native developer. MY STRENGTH : – ON TIME DELIVER THE PROJECT – UI TESTING ADOPTABLE TO ALL DEVICES – SERVERLESS BACKEND FOR APPLICATION – ANDROID & IOS APPLICATION DEVELOPEMENT

Upwork – https://www.upwork.com/freelancers/~01218e8ab7141e20b5

About Me : https://about.me/vipinfotech

Official Website : https://vipinfotech.com/

Android App Developement Company in Chennai

Android | IOS App Development Company Chennai

We are VIP INFOTECH Technologies, the world’s leading Technology Services provider, specialized in Mobile Apps , Website Developement & Custom ERP Developeemnt . We have won many premier awards for pioneering game-changing ideas and products in the digital space. We create long-term values for our clients by identifying both risks and opportunities in the marketplace.Android App Developement Company in Chennai

Android App Developement Company in Chennai
Android App Developement Company in Chennai

Lets take look our Previous Andriod Projects:

We have created many stunning mobile apps and games in iOS, Android, Windows & BlackBerry for all kind of businesses. Among them few are award winning and top 10 downloaded Apps. Here are some of our example works.

https://vipinfotech.com/google-play-store-published-android-application-overview/

We provide android app development service no matter what your target market / customer is:

 • Provision store
 • Medical store
 • Stationary store
 • Clothing store
 • Jewellery store
 • Kids’ store
 • Organic store
 • Sports store
 • Shoe store
 • Electronics store

Application Developement Technologies : React Native | Ionic Framework

We are among the leading mobile apps development companies in Chennai. Android Application Developement Company in Chennai. On Time Delivery for Projects

Application Developement Technologies : React Native | Ionic Framework
Android App Developement Company in Chennai

One codebase. Any platform.

Built on standard web technology, Ionic helps teams build and ship beautiful cross-platform hybrid and Progressive Web Apps with ease.Android App Developement Company in Chennai

Mobile App Development Services | Mobile Application Developement Company

We are an ideal choice of startups, SMBs and Fortune 500 companies for mobile app development. We architect, design, develop and deliver sought-after mobile applications for AndroidiOS (iPhone/iPad), Windows and other trending platforms. We engineer mobile apps from the scratch  to an emerging platform. Whether you need a cross-platform app or web app, we’ve a proven expertise in HTML5,  Xamarin and other platforms.

VIP INFOTECH it Solution is the Top rated Best Mobile App Development Company in Chennai,India,Singapore.Android and IOS Mobile Application Development.Android App Developement Company in Chennai

Website Design Company in Chennai

Web Design Company – Creative Quality Affordable Price

Website Design Company in ChennaiVIP INFOTECH is an award-winning agency that delivers website design / development solutions to move companies forward. For over 15 years, our web development experts have created engaging websites – designed with both users and search engines in mind. Furthermore our digital marketing and SEO services attract the right users to showcase your unique brand to.

Website Design Company in Chennai

Best Website Design Agency forever in Chennai City . From web design and mobile apps, through to digital marketing, IT and software. VIP INFOTECH is a leading Chennai digital agency located in Chenani .

Website Design Company in Chennai

Highly Experienced, we’ve been in business for 10 years for a reason!

A Chennai based website designing agency with the most trusted web designing professionals in the city. Website Design Company in Chennai
We lay the foundation for the future of your business.

Responsive Web Designing Agency !!!

Website Design Company in Chennai

Responsive web design is an approach to web design that makes web pages render well on a variety of devices and window or screen sizes.Recent work also considers the viewer proximity as part of the viewing context as an extension for RWD.We are the leading Responsive Website Design agency in chennai .

Chatbot Integration for Live Support !!

Website Design Company in Chennai

Our chatbot platform helps you create website chatbots with no code.The best chatbot tool for sales, marketing and support. Trusted by over 10000 customers and enterprise companies . VIP INFOTECH provides a way for client directly speak to Chatbot .Easy Integration !! No HelpDesk Needed .Website Design Company in Chennai

Bootstrap For Responsive Web Designing!!

Website Design Company in Chennai
Website Design Company in Chennai

Bootstrap is a free and open-source CSS framework directed at responsive, mobile-first front-end web development.

We happy to Build To Your Dream with Techologies !!

What we do – Chennai web design and development agency

WEB DESIGN

 • Digital Strategy
 • User Experience Design (UX)
 • User Interface Design (UI)
 • iPhone & Android Apps

WEB DEVELOPMENT

 • UX strategy
 • Concept development
 • Content strategy
 • Online advertising strategy

MARKETING

 • Search Engine Optimisation
 • Social Integration
 • Website Promotion
 • Online Advertising

PLATFORM SPECIALISTS

 • WordPress
 • Magento
 • Drupal
 • Bespoke Solutions

Other Services :